Outbuond Tour‎ > ‎

ต้าลี่ ลี่เจียง


ต้าลี่ ลี่เจียง นครโบราณ แชงกรีล่า ดินแดนสุดขอบฟ้า


........ไม่มีใครตอบได้ว่าขอบฟ้าสิ้นสุด ณ ที่ใด กู๊ดวิลทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ " แชงกรีล่า" ค้นหาดินแดนเร้นลับ ที่สุดขอบฟ้า สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งขุนเขา ทะเลสาบ เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของชุมชนทิเบตในมณฑลยูนนาน ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร เยือน "ลี่เจียง" เมืองมรดกโลกที่ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีทัศนียภาพอันงดงาม ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับประเทศของจีน ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้นๆ เดินทางสู่ "ต้าหลี่" ชมโรงถ่าย ภาพยนตร์ " แปดเทพอสูรมังกรฟ้า" และอีกมากมาย


พิเศษ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารขึ้นชื่อของมณฑลยูนนาน....และลิ้มรสกุ้งมังกรซาซิมิ

 

วันเดินทาง : ออกเดินทางทุกวันพุทธ ที่สองของเดือน


แพคเกจทัวร์ : 5 วัน 4 คืน

ราคา : Call

กำหนดการ

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ตำหนักทอง

08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 แถว D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่กู๊ดวิลทัวร์ให้การต้อนรับ
10.50 น.
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
...เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง…
14.05 น.
ถึง นครคุนหมิง เมืองหลวงของ มณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม ตำหนักทอง จิ้น เตี๊ยนหรือวังไท่เหอ เป็นโบราณสถานที่สำคัญระดับชาติ ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ระหว่างที่อู๋ซันกุ้ย จักรพรรดิของมณฑลยูนานปกครองอยู่ เป็นตำหนักที่ที่หล่อด้วยโลหะเพียงอย่างเดียว
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่ทีพักที่ KAIWAH PLAZA HOTEL ***** หรือเทียบเท่า

คุนหมิง – ต้าลี่ – โรงถ่ายภาพยนต์ – เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าลี่
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศระหว่างทางจากคุนหมิง ถึงเมืองต้าลี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
นำ ท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์ เรื่อง “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า” พร้อมชมโชว์ 5 ชุด ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วยชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4กายกรรม ชุดที่ 5 ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋”
บ่าย
นำ ท่านชม เจดีย์สามองค์ แห่ง เมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เมืองโบราณต้าลี่ ชม ตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REGENT HOTEL ***** หรือเทียบเท่า

ต้าลี่ – ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก– สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำ ท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง สู่ เขาหวินซันผิง หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำ ท่านนั่ง (กระเช้าใหญ่) เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่องมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับ ความหนาวเย็นของธรรมชาติให้ท่านได้เก็บภาพของยอดเขามังกรหยกที่สูงเสียดฟ้า มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนทำให้ลี่เจียงได้รับการยกย่องและขนานนามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์ของเอเชีย
นำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซึ่งมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเก๋าลัคขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำในและบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อน กั้นน้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อได้อย่างชัดเจน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
จาก นั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง ชม ความงามของ เมืองโบราณลี่เจียง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987ท่านสามารถเดินเที่ยวชมความงดงามของเมืองโบราณยามค่ำคืนต่อเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ
18.20 น.
รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TREASURE HARBOR INTL HOTEL ***** หรือเทียบเท่า

ลี่เจียง – โค้งแรกแยงซีเกียง – ภูเขาพระจันทร์สีฟ้า – วัดซงจ้างหลิน
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำ ท่านเดินทางสู่เมือง จงเตี้ยน ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่ง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของประเทศจีน และยาวเป็นอันดับสามของโลก ต้นกำเนิดจากเทือกเขาของมณฑลชิงไห่ไหลลงสู่มณฑลยูนาน และโค้งขึ้นเหนือสู่มณฑลเสฉวน ซึ่งช่วงนี้ชาวจีนเรียกว่าแม่น้ำจินซาเจียง นำท่านเดินทางต่อผ่านหุบเขา เลาะแม่น้ำ ไต่ระดับขึ้นสู่ที่สูง สองข้างทางชมธรรมชาติอันงดงาม กระไต่ระดับขึ้นมาถึงที่ราบสูงตี๋ซิง ประกอบด้วยท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาล มีฝูงจามรี แทะเล็มหญ้าอยู่อันเป็นมนตราแห่งเขตที่ราบสูงทิเบตที่ปรากฎแก่สายตา นี่คือดินแดนใจกลางแห่งแชงกรีล่า ที่นักเขียนชาวอังกฤษ “เจมส์ ฮิลตัน” ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งนี้ออกมาเป็นดั่ง “แชงกรีล่า” หรือ “เมืองแมนแดนสวรรค์” ไว้ในนวนิยายอมตะ“ขอบฟ้าที่เรือนหาย” (THE LOST HORIZON) นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองจงเตี้ยน (แชงกรี-ล่า) ชมความสวยงามของขุนเขาที่สลับซับซ้อนกันและปกคลุมด้วยหิมะในช่วงหน้าหนาว จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาให้ท่านท่านได้สัมผัสกับปุยหิมะในช่วงหน้าหนาว ยอดเขาพระจันทร์สีฟ้า
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
นำ ท่านชม วัดซงจ้านหลิน หรือ มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกุ้ยหัว เป็นวัดลามะธิเบต ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 600 รูป สร้างขึ้นโดยองค์ดาไลลามะที่ 6 ในปี พ.ศ.2222 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง 18 ปี จึงแล้วเสร็จในสมัยของจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ซ้ง มีรูปสถาปัตยกรรมคล้ายพระราชวังโปตาลา ในเมืองหลวงลาซาของธิเบต แต่ย่อส่วนเล็กลงมา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ราบสูงที่นี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวธิเบตให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดื่มด่ำกับ ประติมากรรม ของธิเบตตามอัธยาศัย
18.20 น.
รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PARADISE HOTEL ***** หรือเทียบเท่า

จงเตี้ยน – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อบปิ้ง – กรุงเทพฯ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
08.35 น.
เดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบิน MU5809
09.35 น.
ถึง นครคุณหมิง ชม วัดหยวนทง วัด หลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติ ยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้อาทิเช่น โบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพิเศษ : กุ้งมังกรซาซิมิ)
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยอย่างมากมาย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเมืองคุณหมิง
15.20 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน     ราคาท่านละ Call

เด็กอายุ ต่ำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง    ราคาท่านละ - Call

เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)     ราคาท่านละ - Call

พักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม    - Call

** ราคาดังกล่าวรวมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว (อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามสภาวะการณ์ค่าน้ำมันของ ตลาดโลก) **

อัตราค่าบริการนี้รวม


- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร
(เส้นทาง: กรุงเทพฯ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ) โดยสายการบินไทย
(เส้นทาง : คุนหมิง – ต้าลี่ // จงเตี้ยน – คุณหมิง) โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น
- ค่าวีซ่าประเทศจีน
- ค่าที่พัก 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน            - ประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                - ค่าขนสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
- ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมด      - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่กู๊ดวิลทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารสำหรับผู้ถือหนังสือสำคัญต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่นค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ


หมายเหตุ นักท่องเที่ยวไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทย ขอ วีซ่าประเทศจีน ใช้เวลา 4 วันทำการ 
เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางไทย มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

Comments